BÖLÜM GENEL TANITIMI

Ülkemiz hayvancılığı, diğer alanlarda görülen gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermekte ve dolayısıyla geleneksel ve yöresel yetiştiricilik ünitelerinin yerini daha büyük kapasiteli, modern hayvancılık üniteleri almaktadır. Büyük baş hayvancılıkta çok sayıda bilgisayar sistemli çiftlikler kurulurken, kanatlı hayvan sektöründe de entegre olmuş kuruluşlar yayın teknik ve saha hizmetlerine ağırlık vermektedirler. Yine kültürel gelişimin sonucu ev ve pet hayvanları sayası da hızla çoğalmaktadır. Bununla beraber Veteriner Hekim klinikleri ile köpek – kedi pansiyon, eğitim ve yetiştirme ünitelerinde teknik eleman gereksinimi artmaktadır. Bütün bunların yanı sıra yem fabrikalarının da giderek bilimsel ve teknolojiye dayanan üretim biçimine geçmeleri yem sanayiinde de hem laboratuvar hem de teknik saha elemanlarına duyulan gereksinmeyi artırmış ve bu elemanların sağlanması konusunda sıkıntı çekilir bir hale gelmiştir.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü’ndeki öğrenciler; evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip olarak yetişmektedir. Programın eğitim süresi 4 yarıyıldır.

Vizyon:

Hayvan sağlığı ve laboratuvar hizmetleri konusunda uygulamalı eğitim vererek konusunda deneyimli tekniker yetiştirmektir. Biyogüvenlik uygulamaları ön planda tutularak et, süt , kanatlı ve pet hayvancılığı ile ayrıca at konusunda teorik ve pratik bilgilerle öğrencilerin donatıldığı bir eğitim vermektir.

Misyon:

1-Laboratuvarla ile ilgili temel, güncel bilgileri bilmeli ve bu bilgileri pratikte uygulayabilme becerisinin geliştirilmesi

2-Hayvancılık ile ilgili çiftlik idaresi, bakım-beslenme, bulaşıcı hastalıklar ve zoonozlara karşı koruma, kontrol ve mücadele için uygulamalarda beceri geliştirme

3-Hayvanların yaşam kalitesi ve konforu konusunda bilgiye sahip olma, alanla ilgili teknolojik yeniliklerin takip edebilme becerisinin geliştirilmesi

4-Ortaya çıkabilecek sorunları tespit edebilme ve bu sorunlara çözüm üretebilme, yetiştirici ile ilgili meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayabilme becerisini geliştirme

5-Mesleki sorumluluğa sahip olma

 

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Program Eğitim Amaçları;

PEA1- Mezunlarımız meslek hayatında teknolojik, sosyal, kültürel ve etik şartları gözeterek hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, yem ve hayvansal ürün, üretim sektörlerinde, kamu ve özel kuruluşlarda görev alırlar.

PEA2- Program mezunlarımız, yerli, kültür ve pet hayvanları yetiştirme, hayvan besleme, koruyucu aşılama, laboratuarlarda gıda, mikrobiyolojik, biyokimyasal ve patolojik analizleri yapabilir, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilir, klinik muayene, suni tohumlama ve operasyonlarda Veteriner Hekime yardımcı olur ve gıda işletmelerinde yardımcı personel olarak görevlerini yerine getirebilirler.

PEA3- Mezunlarımız mezuniyet sonrası DGS sınavına girerek Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile moleküler biyoloji ve genetik ve Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümlerine kayıt yaptırıp lisans programlarında eğitim hayatlarına devem edebilirler veya meslek hayatına atılıp ülkemizin bu alanda ara elaman ihtiyacını karşılarlar.

 

Elde Edilen Derece:

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında “Ön lisans diploması” verilir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Öğrencilerin bölüme kayıt yaptırabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamındaki sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin bölüme kabulünde üniversitenin yabancı uyruklu öğrenciler için belirlediği şartlar geçerlidir.

 

Mezunların Çalışma Alanları:

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde,
 • Veteriner klinikleri,
 • İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalarda,
 • Hayvan hastanelerinde,
 • Hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde,
 • Yem fabrikalarında,
 • Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuarlarında,
 • Hayvan yetiştiricileri birliklerinde,
 • Hayvancılık danışmanlık bürolarında,
 • Gıda üretimi yapan işletmelerde gıda üretim kontrolörü olarak,
 • Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde,
 • İlaç deposu departmanlarında,
 • Hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilirler.

Meslekte ilerleme olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile
Veteriner Fakülteleri, Zootekni ve Biyoloji Bölümlerine geçiş yapabilirler.

 

 

Laborant ve Veteriner Sağlık Program Öğrenme Çıktıları:

Program çıktılarının oluşturulması sürecinde Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) dikkate alınmıştır.

 

PÇ1 Laborant ve Veteriner Sağlık alanı ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar ile alana özgü araştırma, analiz ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
PÇ2 Halk sağlığı açısından önemli bulaşıcı ve zoonotik hastalıklar konusunda bilinçli hareket eder.
PÇ3 Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal, vb) temel özelliklerini tanır.
PÇ4 Laboratuvarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt alır, test materyallerini hazırlar ve test eder.
PÇ5 Hayvanların yaşamsal belirtilerini yorumlar ve gerekli durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını yapar.
PÇ6 Asepsi ve antisepsi tekniklerini hatırlar, hospitalize edilen hayvanlar ile pre- ve post-operatif dönemde bakım konusunu işaret eder.
PÇ7 Parazit enfestasyonlarını tanır ve enfeksiyöz hastalıkların bulaş modelleri ile hastalıkların kontrolü için yapılacak çalışmalarda (aşı uygulaması, hijyen tedbirleri, ilaçlama vb) veteriner hekime yardımcı olur.
PÇ8 Klinik muayene ve görüntüleme cihazları ile cerrahi müdahale aletlerini tanır ve güvenli kullanımları sırasında veteriner hekime destek olur.
PÇ9 Resmi yazı ve tıbbı rapor yazar.
PÇ10 Kuramsal olarak belirlenen hayvan besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
PÇ11 Veteriner Hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yürütür.
PÇ12 Mesleki anlamda kullanacağı/kullanımına yardımcı olacağı cihazlara ilişkin teknolojik yenilikleri izler, bu cihazların kullanımına ilişkin etkinliklere katılır.
PÇ13 Mesleki uygulamaları sırasında ihtiyaç duyacağı düzeyde en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyi en az bir yabancı dili kullanır.
PÇ14 İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu hatırlar, hayvan refahını ve etik ilkeleri tüm uygulamalarda gözetir.
PÇ15 İş yeri ve iş güvenliği kavramlarına hâkim olma ve iş güvenliğini tehdit eden durumlarda gerekli sorumluluğu alır.

 

23 Aralık 2015, Çarşamba 16555 kez görüntülendi